VEDTEKTER

I arbeidet fram mot et kreativt og skapende ressurssenter er følgende kraftstrategier vektlagt.

  1. Med plass til alle som ønsker det, fra vugge til grav, for en rimelig pris og med mulighet for bredde og fordypning i undervisningstilbudet.
  2. Tydelig, synlig og tilstede i lokalmiljøet, en aktiv samarbeidspartener og en naturlig kulturaktør. Kulturskolen skal være en kreativ ressusr for skoleverket, voksenopplæringen, helse og sosialetaten og andre kommunale tjenesteområder, for lag og organisasjoner, i tilflyttingsarbeid, næringsliv mm.
  3. En attraktiv arbeidsplass for godt kvalifiserte fagfolk. Lokaliteter som Nome kulturskole benytter skal være godt tilrettelagt og virke samlende på elever og lærere, lokalisert til Gamlebenken i Lunde og den nye Holla 10-årige skole på Ulefoss.
  4. Nome kulturskole skal bistå skolekorpsene på en optimal måte, tilpasset deres behov.

Eierforhold

Nome kommune eier og driver Nome kulturskole.

Organisering

Utviklingsutvalget er det folkevalgte organ som på vegne av kommunen har ansvar for planlegging, bygging og drift av kulturskolen.

Kulturskolen ligger administrativt til Samfunnsutviklingsetaten, organisatorisk under Avdeling for Kultur, fritid og folkehelse . Tilsettingsutvalget tilsetter rektor og lærere ved kulturskolen.

Rektor har ansvaret for den faglige og administrative ledelsen av kulturskolen.

Opptakskriterier

Kriteriene for opptak er barn og unge, bosatt i Nome kommune.

Alder + ansiennitet gir en opptakskode, og ved begrenset opptak følges denne slik at de med høyest tallverdi på opptakskoden kommer først. Enkelte grupper har egne aldersbestemmelser.

Påmelding og oppsigelsesfrist

Påmelding og oppsigelse gjøres i Speed Admin!

Påmeldingen er bindende og gjelder for hele skoleåret (både høst- og vårsemesteret). Ønsker nye elever å si fra seg plassen før skoleåret starter må dette gjøre i Speed Admin innen 15. august. For elever som har plass i Kulturskolen, og ønsker å si opp sin plass kommende semester er oppsigelsesfrist 1. juni. Elever som ønsker å slutte til jul må gjøre dette innen 1. desember.

Alle nye elever har en prøvetid fram til 15. september. Ønsker eleven å slutte må det gis skriftlig melding til kulturskolen. Alle nye elever som får undervisning etter 15. september må betale for hele semesteret.

Elever som har plass og vil ikke fortsette etter vårsemesteret må si opp sin plass innen 1. juni. 

Undervisning

Nome kulturskole har tilbud i instrumentalopplæring på de fleste instrumenter, dans, kunst og håndverk, og teater. Vi har samarbeid med skolekorpsene i kommunen.

Kulturskolens undervisning følger skoleruta for grunnskolen.

Sykdom eller annen gyldig grunn for fravær hos eleven, skal meldes til faglærer før timen. Eleven med stor ugyldig fravær risikerer å miste sin plass i kulturskolen.

Kulturskolen har som oppgave å hjelpe eleven i sin musikalske utvikling utfra den enkeltes forutsetning. Samtidig forventes det at eleven følger opp sin undervisning og utfører de arbeidsoppgaver eleven blir pålagt. Eleven plikter å møte presis og forberedt til undervisningen. Dette gjelder også konserter/forestillinger som eleven i samråd med lærer velger å delta på, eller aktiviteter som er del av undervisningsopplegget.

Skolepenger

Elevavgiften er for skoleåret 2022/2023 er kr. 1600.- pr. semester.
Gruppetilbud som teater og dans har egne satser – kr. 1300 pr. semester.
Elever i visuelle kunstfag betaler en tilleggsavgift på 200,- som dekker undervisningsmateriell – papir, blyanter, maling, leire, glasur, osv.

Fakturering skjer ved slutt av hvert semester. Det gis ikke refusjon ved oppsigelse i løpet av semesteret. Dersom elevavgift ikke betales i henhold til kommunens faktureringsrutine, mister eleven plassen.

Elever som får innvilget søknad om utvidet spilletid betaler dyrere elevavgift iht forskrifter.

Materielle kostnader fo visuelle kunstfag, kreves inn sammen med elevavgiften. Innkjøp av annet læremateriell (noter, lærebøker og.l.), gjøres av elev i dialog med lærer.

Er eleven syk over lengre tid, kan avgiften reduseres tilsvarende den tid eleven ikka har fått undervisning. Forutsetning for slik reduksjon er at skolen har fått skriftlig melding om de aktuelle forhold.

Dersom kulturskolen ikke kan stille vikar ved sykdom på grunn av kort varsel, erstattes ikke timen. hvis kulturskolen må avlyse flere enn 3 timer per semester, gis det reduksjon i semesteravgiften iht til forskrifter. Dersom eleven ikke møter opp til undervisningen, erstattes ikke timen.

Nome kulturskole har søskenmoderasjon og gir 50% rabatt fra og med andre barn.
Støtte til elevavgift er behovsprøvet og søkes gjennom NAV.

Personalet

Personalet ved kulturskolen skal arbeide i samsvar med lover, forskrifter, sentrale og lokale planer for virksomheten.

SISTE INNLEGG

Designed by -