FAGPLANER

Rammeplan
Nome kulturskole har startet en prosess for å utvikle egne fagplaner i alle disipliner.
Fagplanene skal bidra til å tydeliggjøre fagenes innhold og mål for elever, lærere og foresatte.

Bakgrunn for fagplaner
Opplæringsloven § 13-6 hjemler kommunenes plikt til å ha et kulturskoletilbud.

«Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles».

Dette er en videreføring av § 42 c i den tidligere grunnskoleloven etter lovvedtak i 1997. Kulturskoletilbudet kommer i tillegg til grunnskoleopplæringen, og omfattes ikke av de andre reglene i opplæringsloven, med unntak av § 15 Bruk av forvaltningsloven.

§ 13-6 innebærer ikke individuelle rettigheter, og det er opp til den enkelte kommune å fastsette omfang og innhold i tilbudet.

Rammeplan for norske kulturskoler
Norsk kulturskoleråd har på oppdrag fra sine medlemmer, som er kommunene i Norge, utarbeidet en ny rammeplan for kulturskolen. Gjennom dette dokumentet vil kulturskolene i landet få et innovativt og kvalitativt løft.

Den nye rammeplanen har fått tittelen «Mangfold og fordypning» og ble utgitt i full versjon i 2016.

SISTE INNLEGG

Designed by -